One thought on “Windows 8 OEM (Single Language) 64bit ( Hàng hiếm theo máy )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *