Hướng dẫn Fix Biểu Tượng Ứng Dụng (icon) biến thành tờ giấy trắng

Hướng dẫn Fix Biểu Tượng Ứng Dụng (icon) biến thành tờ giấy trắng

– Đối với Windows7 vào C:\Users\User\AppData\Local.

– Đối với WindowsXP: Vào C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data.

– Tìm và xóa File IconCache.db
[like_to_read][/like_to_read]

– Tạo một File mới tại đấy, lưu với tên là IconCache.db và đặt thuộc tính Read-only. Khởi động lại máy và kiểm tra kết quả. Tuy nhiên nên quét Virus toàn bộ máy để kiểm tra hệ thống.
[/like_to_read] Chú ý: User: Tên tài khoản đăng nhập tại phiên làm việc hiện tại.
(Ví dụ: C:\Users\hoangdiep_it\AppData\Local) hay C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data

Cách 2

Các bạn chỉ việc Copy 1 trong 2 đoạn Code trên vào Notepad và lưu lại với File có định đạng *.Bat (VD: Fix_Shortcut.bat) rồi chạy file đó và làm theo hướng dẫn là được.

Code:
@ECHO OFF
TITLE Sua loi khong hien thi shortcut - Langkhach Bkav Forum
> "%tmp%"\iconcache.db ECHO.
if not exist "%LOCALAPPDATA%" (
goto XP
)
if not exist "%LOCALAPPDATA%"\iconcache.db (
goto next1
)
attrib -r -h -s "%LOCALAPPDATA%"\iconcache.db
:next1
copy "%tmp%"\iconcache.db "%LOCALAPPDATA%"\ /y
attrib +r +h +s "%LOCALAPPDATA%"\iconcache.db
goto ketthuc
:XP
if not exist "%appdata%"\iconcache.db (
goto next2
)
attrib -r -h -s "%appdata%"\iconcache.db
:next2
copy "%tmp%"\iconcache.db "%appdata%"\ /y
attrib +r +h +s "%appdata%"\iconcache.db
goto ketthuc
:ketthuc
cls
echo Da sua xong.
echo Ban hay Log off/Log on tro lai de co tac dung ngay.
echo Nhan phim bat ki de thoat...
pause>nul

hoặc gọn hơn một chút:

Code:
@ECHO OFF
TITLE Sua loi khong hien thi shortcut - Langkhach Bkav Forum
if not exist "%LOCALAPPDATA%" (
goto XP
)
if not exist "%LOCALAPPDATA%"\iconcache.db (
goto next1
)
DEL /Q /F /A "%LOCALAPPDATA%"\iconcache.db >NUL 2>NUL
:next1
> "%LOCALAPPDATA%"\iconcache.db ECHO.
attrib +r +h +s "%LOCALAPPDATA%"\iconcache.db
goto ketthuc
:XP
if not exist "%APPDATA%"\iconcache.db (
goto next2
)
DEL /Q /F /A "%APPDATA%"\iconcache.db >NUL 2>NUL
:next2
> "%APPDATA%"\iconcache.db ECHO.
attrib +r +h +s "%APPDATA%"\iconcache.db
goto ketthuc
:ketthuc
cls
echo Da sua xong.
echo Ban hay Log off/Log on tro lai de co tac dung ngay.
echo Nhan phim bat ki de thoat...
pause>NUL

Chúc các bạn thành công

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *