File host vào facebook tháng / 5 /2014 và chặn addon quảng cáo gây phiền nhiễu

127.0.0.1       localhost
127.0.0.1 laban.vn
127.0.0.1 mobogenie.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 www.tune-up.com
127.0.0.1 tune-up.com
127.0.0.1 windowsupdate.microsoft.com
127.0.0.1 www.windowsupdate.microsoft.com
127.0.0.1 www.windowsupdate.com
127.0.0.1 windowsupdate.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *