Thủ Thuật Kinh Nghiệm

File host vào facebook tháng / 5 /2014 và chặn addon quảng cáo gây phiền nhiễu

127.0.0.1       localhost
127.0.0.1 laban.vn
127.0.0.1 mobogenie.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 www.tune-up.com
127.0.0.1 tune-up.com
127.0.0.1 windowsupdate.microsoft.com
127.0.0.1 www.windowsupdate.microsoft.com
127.0.0.1 www.windowsupdate.com
127.0.0.1 windowsupdate.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.